Gizlilik Politikası

Kişisel Veri Politikamıza İlişkin Genel Açıklama

Bu belge, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisine bağlı iktisadi işletme olan Enka Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ni de içeren şekilde ENKA Spor Kulübü Derneği tarafından ( Her ikisi bundan sonra ENKA olarak anılacaktır) , KVKK m. 10’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Bu belge, www.enkasanat.org  web sitesini kullanacak olan tüm kullanıcılar ile etkinliklere katılan müşteri sanatseverler, ticari ve kişisel talep dahilinde bulunan elektronik ileti listesinde yer alan üyeler, ENKA veri tabanında kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, ENKA etkinliklerinden yararlananlar, ENKA  ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) verme vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere ENKA  ile kişisel verilerini fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış, doğrudan vermiş veya ENKA tarafından elde edilmesine olanak sağlamış bulunan kimseler (bundan sonra tamamı kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu, çerezlerle ilgili bilgilendirmeleri içermekte; KVKK m. 10’a uygun şekilde veri sorumlusuna ilişkin bilgilendirme ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK m.11 kapsamında kişisel veri sahibinin hakları konusunda kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

ENKA, internet sitelerini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmekte, özen göstermektedir.

Kullanıcılardan kişisel veri paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması bakımından kişisel verilerin elde edilmesi aşamalarında elektronik olarak veya fiziksel olarak onay vermek sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin verebilirler; bu izin alınmadığı sürece kişisel verileriniz elde edilmeyecek, işlenmeyecek ve yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Ancak aşağıda ayrıca açıklandığı üzere KVKK’nın yürürlük tarihi öncesinde elde edilen kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemeden doğan haklarımız saklıdır.

Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kullanıcı’nın aynı şekilde yine izni talep edilecektir.

Kişisel veriler bakımından, uygun açık rızanız verilmediği takdirde, teknik nedenlerle web sitesinde bazı özelliklerin kullanım dışı kalacağı, hizmetin yavaşlayacağı ya da kısmen veya tamamen sunulamayacağı dikkate alınmalıdır.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması konularında Kullanıcı’nın yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının temini gereklidir.

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere ENKA’ya  (ve ENKA etkinliğine veya Biletix üzerinden satın alma söz konusu olduğu taktirde Biletix’e ) ait web sitelerine verilen, e-bülten üyeliği, doldurulan formlar, e-postalar, sosyal medya (facebook, twitter, instagram vd) paylaşımları, Elektronik haberleşme ve yazışma porgramları ( Whatsapp, Messenger vb), ticari elektronik ileti onayları, ENKA veri tabanında kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, ENKA etkinliklerinden yararlananlar, ENKA  ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, cv vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere ENKA ile veya ENKA ile paylaşılabilecek şekilde ENKA’nın  iş ortakları ile kişisel verilerini yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel veri toplanabilmektedir.

Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • İlişki durumu/medeni durumu
 • İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Etkinlik katılımı veya bilet alma hareket ve alışkanlıkları,
 • Ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri
 • İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar, videolar, ses kayıtları,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, yarışma, anket, oyun, kampanya vb amaçlı kullanılan ENKA veya üçüncü kişilere ait (mikro) web sitelerinden elde edilen veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) ve elektronik yazışma programları ( Whatsapp, Messenger vb)  aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

Kişisel hak ve özgürlüklere aykırı olmamak üzere ENKA’nın meşru menfaati, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlar kapsamında her türlü ENKA etkinliklerde, tesis girişi ve içi dahil, görüntü ve ses kaydı alınmakta yazılı ve görsel olarak kullanılmak ve kullandırmak için toplanabilmektedir.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği Kullanıcı; ENKA’ya başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  f) yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği  yöntemlerle aşağıda yer alan “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu”nu doldurup imzalayarak iletişime geçebilirsiniz veya enkasporiktisadi@enka.hs03.kep.tr adresine kayıtlı e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.