Gizlilik Politikası

Kişisel Veri Politikamıza İlişkin Genel Açıklama

Bu belge, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisine bağlı iktisadi işletme olan Enka Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ni de içeren şekilde ENKA Spor Kulübü Derneği tarafından ( Her ikisi bundan sonra ENKA olarak anılacaktır) , KVKK m. 10’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Bu belge, www.enkasanat.org  web sitesini kullanacak olan tüm kullanıcılar ile etkinliklere katılan müşteri sanatseverler, ticari ve kişisel talep dahilinde bulunan elektronik ileti listesinde yer alan üyeler, ENKA veri tabanında kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, ENKA etkinliklerinden yararlananlar, ENKA  ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) verme vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere ENKA  ile kişisel verilerini fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış, doğrudan vermiş veya ENKA tarafından elde edilmesine olanak sağlamış bulunan kimseler (bundan sonra tamamı kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu, çerezlerle ilgili bilgilendirmeleri içermekte; KVKK m. 10’a uygun şekilde veri sorumlusuna ilişkin bilgilendirme ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK m.11 kapsamında kişisel veri sahibinin hakları konusunda kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

ENKA, internet sitelerini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmekte, özen göstermektedir.

Kullanıcılardan kişisel veri paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması bakımından kişisel verilerin elde edilmesi aşamalarında elektronik olarak veya fiziksel olarak onay vermek sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin verebilirler; bu izin alınmadığı sürece kişisel verileriniz elde edilmeyecek, işlenmeyecek ve yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Ancak aşağıda ayrıca açıklandığı üzere KVKK’nın yürürlük tarihi öncesinde elde edilen kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemeden doğan haklarımız saklıdır.

Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kullanıcı’nın aynı şekilde yine izni talep edilecektir.

Kişisel veriler bakımından, uygun açık rızanız verilmediği takdirde, teknik nedenlerle web sitesinde bazı özelliklerin kullanım dışı kalacağı, hizmetin yavaşlayacağı ya da kısmen veya tamamen sunulamayacağı dikkate alınmalıdır.


 

ENKA Sanat

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; Web site ziyaretçileri ile web site formunu dolduran kişiler şirket tarafından tutulan veriler için geçerlidir.

NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?


Enka Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (“Enka Sanat”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.


HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?


·Hangi verilerinizin toplandığı

·Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi·Verinizin imhası

·KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar


HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


www.enkasanat.org internet sitemizi ziyaret etmeniz, üye olmanız halinde belirli alanlarda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenecektir. Aşağıda hangi alanlarda hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiği detaylı olarak bilgilerinize sunulmaktadır.  

1- www.enkasanat.org ziyaretlerinizde: Çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, web site çerez kayıtları, IP adresiniz, erişim loglarınız.

 

2-www.enkasanat.org adresinde yer alan “E-Bülten” sekmesindeki formun doldurulması halinde ad, soyad, e-posta adresi


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?


Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler ve hukuk danışmanları ile paylaşılmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?


Kişisel verilerinizi; www.enkasanat.org web sitesine ilk giriş yaptığınız esnada çerezler (cookies) vasıtasıyla ve/veya www.enkasanat.org web sitesinde yer alan “E-Bülten” sekmesindeki formunu doldurmanız suretiyle otomatik yollarla TOPLUYOR; olası bir ihtilaf halinde ilgili mercilere aktarmak ve işin niteliğine ve talep edilen/ işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, sunucuda barındırmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle İŞLİYORUZ.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 


Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?


·Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması

·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·Mevzuatlarda açıkça öngörülme

·Hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması.

·E-bülten aboneliğinde açık rızanız.


KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 


Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER


Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ


Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da www.enkasanat.org üzerinde belirtilen e-posta, faks ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ


İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.


VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi

Adres: Sadi Gülçelik Spor Sitesi Poligon Mah. Katar Cad. 15A Sarıyer/İstanbul

KEP Adresi: enkasporkulubu@enka.hs03.kep.tr


       

 

Çerez Politikası için tıklayınız.

 

Diğer Aydınlatma Metinleri