Gizlilik Politikası

Kişisel Veri Politikamıza İlişkin Genel Açıklama

Bu belge, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisine bağlı iktisadi işletme olan Enka Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ni de içeren şekilde ENKA Spor Kulübü Derneği tarafından ( Her ikisi bundan sonra ENKA olarak anılacaktır) , KVKK m. 10’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Bu belge, www.enkasanat.org  web sitesini kullanacak olan tüm kullanıcılar ile etkinliklere katılan müşteri sanatseverler, ticari ve kişisel talep dahilinde bulunan elektronik ileti listesinde yer alan üyeler, ENKA veri tabanında kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, ENKA etkinliklerinden yararlananlar, ENKA  ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) verme vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere ENKA  ile kişisel verilerini fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış, doğrudan vermiş veya ENKA tarafından elde edilmesine olanak sağlamış bulunan kimseler (bundan sonra tamamı kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu, çerezlerle ilgili bilgilendirmeleri içermekte; KVKK m. 10’a uygun şekilde veri sorumlusuna ilişkin bilgilendirme ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK m.11 kapsamında kişisel veri sahibinin hakları konusunda kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

ENKA, internet sitelerini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmekte, özen göstermektedir.

Kullanıcılardan kişisel veri paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması bakımından kişisel verilerin elde edilmesi aşamalarında elektronik olarak veya fiziksel olarak onay vermek sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin verebilirler; bu izin alınmadığı sürece kişisel verileriniz elde edilmeyecek, işlenmeyecek ve yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Ancak aşağıda ayrıca açıklandığı üzere KVKK’nın yürürlük tarihi öncesinde elde edilen kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemeden doğan haklarımız saklıdır.

Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kullanıcı’nın aynı şekilde yine izni talep edilecektir.

Kişisel veriler bakımından, uygun açık rızanız verilmediği takdirde, teknik nedenlerle web sitesinde bazı özelliklerin kullanım dışı kalacağı, hizmetin yavaşlayacağı ya da kısmen veya tamamen sunulamayacağı dikkate alınmalıdır.


ENKA KÜLTÜR SANAT

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

 ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (ENKA Kültür Sanat) Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz sanatseverlerin, bilet satın alarak etkinliklerimize katılan ya da internet sitemizde yer alan elektronik bülten kayıt sistemimize kayıt bırakan üyelerimizin verilerini toplamakta, işlemekte ve kanunen ve hukuken gerekli olması ya da meşru menfaati kapsamında aktarabilmektedir. ENKA Kültür Sanat olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve tüm sanatseverlere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu bildirim, www.enkasanat.org web sitesini kullanacak olan tüm kullanıcılar ile etkinliklere katılan müşteri sanatseverler, faaliyette bulunan sanatçılar, menajerleri ve ekibindeki yardımcılar ticari ve kişisel talep dahilinde bulunan elektronik ileti listesinde yer alan üyeler, ENKA veri tabanında kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, ENKA etkinliklerinden yararlananlar, ENKA Kültür Sanat ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) verme vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere kişisel verilerini fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış, doğrudan vermiş veya ENKA Kültür Sanat tarafından elde edilmesine olanak sağlamış bulunan kimselerin (bundan sonra tamamı kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) kişisel verilerinin işlenmesinin hukuki dayanağı, işleme amaçları, verilerin temin yöntemleri, yurtiçi ve yurtdışı aktarım mekanizmaları, veri sahiplerinin hakları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

ENKA Kültür Sanat, Kullanıcıların kişisel verilerini, ENKA’ya  (ve ENKA etkinliğine veya Biletix üzerinden satın alma söz konusu olduğu taktirde Biletix’e ) ait web sitelerine verilen, e-bülten üyeliği, doldurulan formlar, e-postalar, sosyal medya (facebook, twitter, instagram vd) paylaşımları, elektronik haberleşme ve yazışma porgramları (Whatsapp, Messenger vb), ticari elektronik ileti onayları, ENKA veri tabanında kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, ENKA etkinliklerinden yararlananlar, ENKA Kültür Sanat ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, cv. vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere ENKA ile veya ENKA ile paylaşılabilecek şekilde ENKA’nın iş ortakları ile kişisel verilerini yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak doğrudan ya da yukarıda sayılan yollarla elde edilen bilgilerin tarafımıza iletilmesi yöntemi ile temin etmektedir.

ENKA Kültür Sanat, kişisel verilerini işlediği Kullanıcıların özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmekte, özen göstermekte olup; kişisel verilerin işlenmesinin Anayasal koruma altında bulunan temel hak ve özgürlüklerden birisi olduğunun bilinci ile kişisel verileri ancak;

 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ENKA Kültür Sanat’a ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ENKA Kültür Sanat lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,

hukuki dayanakları ile ya da söz konusu hukuki dayanakların söz konusu olmadığı durumlarda ancak kullanıcıların açık rızası ile işlemektedir.

ENKA Kültür Sanat, Kullanıcıların kişisel verilerini;

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve Kullanıcı’nın kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Kullanıcı’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Kullanıcı’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi, ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,
 • Kullanıcı’nın kendisini ENKA Kültür Sanat’ın birlikte çalıştığı iş/çözüm ortaklarına tanıtması,
 • ENKA Kültür Sanat’a, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcı’nın yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Kullanıcı’ya kişiye özel hizmetler sunulabilmesi,
 • Kullanıcı’nın beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Kullanıcı’ya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi ENKA Kültür Sanat’ın içeriğini geliştirmesi,
 • Verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 • Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Kullanıcı’nın ENKA Kültür Sanat etkinliklerine, yarışmalarına vb katılım yeterliliklerinin tespiti ve katılımlarının teşvik edilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin Kullanıcı’nın ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 • Yukarıda açıklanan kanallardan elde edilen ve Kullanıcı’ya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • ENKA Kültür Sanat’a ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Üyelerine, Üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, Kullanıcı ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi, amaçları ile işlemektedir.

ENKA Kültür Sanat, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesinin sağlanması, kanunen alınmasının zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması, hukuken tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ENKA Kültür Sanat’a ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da kişisel verilere ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ENKA Kültür Sanat lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı halinde yurtiçinde yerleşik başta iş/çözüm ortakları olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım veya biletleme hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlara yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarımına ilişkin olarak yukarıda sayılan hukuki gerekçeler dışında, elde edilmiş olması halinde özel nitelikteki verileriniz ise, siz sanatseverlerin ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde izninize gerek duyulmaksızın da aktarabilmektedir. Bu istisnai durum ve yukarıda sayılan gerekçeler dışında kişisel verilerin, özellikle ticari amaçlarla, aktarımı siz sanatçı veya sanatseverlerin açık rızasına bağlı olacaktır.

ENKA Kültür Sanat olarak Siz sanatsever veya diğer Kullanıcıların kişisel verilerine ilişkin sahip oldukları hakların bilincindeyiz. Bu kapsamda ENKA Kültür Sanat, veri sahiplerinin;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına saygı duymakta ve söz konusu hakların kullanılabilmesini teminen gerekli organizasyonu kurmuştur.

Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, enkasanat.org adresindeki Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nun doldurulmak suretiyle;

 • Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “enkakultur@enka.com” veya “enkasporiktisadi@enka.hs03.kep.tr“ e-posta adresinden başvurarak;

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak cevabın 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.